Norges viktigste anlegg for Nullvisjonen og trafikksikkerhet står i fare for å stanse betydelig aktivitet.

Statsforvalteren har endret tillatelsen for Rudskogen
30.6.2022 10:31:24 | Rudskogen Motorsenter
Norges viktigste anlegg for Nullvisjonen og trafikksikkerhet står i fare for å stanse betydelig aktivitet.

Rudskogen/Rakkestad, 30. juni 2022 – Det er med sjokk, skuffelse og vantro vi har mottatt brevet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken hvor vår tillatelse er blitt innskrenket på en rekke punkter. Konsekvensene av vedtaket er at vår virksomhet blant annet med å følge opp det viktige arbeidet med Nullvisjonen (ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken), nå ikke kan gjennomføres slik vi og våre støttespillere ønsker det, sier Harald Huysman, daglig leder i Rudskogen Motorsenter AS. Rudskogen Motorsenter i Rakkestad i Østfold/Viken ble av regjeringen Stoltenberg II i 2006 valgt til hovedanlegg for motorsport i Norge.
Statsforvalteren har endret tillatelsen til Rudskogen Motorsenter på flere områder med virkning fra 1. januar 2023.

Dette skjer samtidig med at Statens vegvesen og Vegdirektøren går ut med at vi i 2022 har tidenes ulykkessommer både med hensyn til bil og motorsykkel, hvor nettopp føreropplæring på blant annet Rudskogen Motorsenter er helt sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet. Videre spiller Rudskogen Motorsenter en helt sentral rolle i utdanning og trening av en rekke «blålys-etater» i beredskapssammenheng i Norge.

– Vi ser av brevet fra Statsforvalteren at spesielt to viktige forhold ikke er hensyntatt i den grad vi og våre støttespillere har argumentert for i tidligere møter, dialog og korrespondanse med Statsforvalteren, sier Harald Huysman.
Statsforvalteren ser nærmest bort fra alle samfunnsnyttige argumenter rundt å ha Rudskogen Motorsenter åpen i det som vi ser er viktige tider for mange av våre brukergrupper
Statsforvalteren utviser betydelig mangel på støyfaglig kompetanse og dokumenterer det i vedtaket vi har mottatt
– Vi vil nå sette oss grundig inn i hvilke konsekvenser dette får for oss. Dette vedtaket kan vi rett og slett ikke leve med, sier Harald Huysman. Etter vår mening er vilkårene for endring av tillatelse ikke til stede og knapt forsøkt begrunnet. Vi vil nå påklage vedtaket til Miljødirektoratet og be om at klagen gis oppsettende virkning.

Videre må vi nok en gang ta kontakt med Regjeringen og Stortinget så vel som med norsk idrett, Trygg Trafikk, Norges Bilbransjeforbund (NBF), Norges Automobilforbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) og alle de andre aktørene som er aktive brukere av Rudskogen Motorsenter.


– Saksbehandlingen bærer dessverre preg av at feil faktum gir gale regnestykker når det gjelder lyd, støy og støyforståelse. Statsforvalteren har også helt unnlatt å kommentere omfattende innsigelser fra Trygg Trafikk og en rekke andre organisasjoner, understreker Harald Huysman. Når vi nå er nødt til å gå ut med pressemelding er det nettopp også for å informere alle organisasjonene om de uheldige konsekvenser dette vedtaket har for arbeidet med Nullvisjonen og trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.
Når det gjelder lyd- og støyfaglig kompetanse stiller vi oss svært tvilende til at Statsforvalteren har hatt tilstrekkelig kompetanse ved utformingen av den nye tillatelsen.

– Det har fremkommet i våre møter at etaten rett og slett mangler kompetanse på disse områdene. Derfor har vi også tilbudt hjelp av den fremste støyfaglige ekspertisen i Norge for å sikre blant annet at støy på bane og effekt hos naboer blir korrekt vurdert. Når vi ser vedtaket og brevet fra Statsforvalteren forstår vi at de faglige innspillene vi har presentert for Statsforvalteren, ikke er vektlagt i det hele tatt, sier Harald Huysman.

Rudskogen Motorsenter har formelt 3 uker på å klage på vedtaket fra Statsforvalteren.

For mer informasjon:
Harald Huysman, daglig leder, Rudskogen Motorsenter, 906 14 600,
e-post: [email protected] 
Per Sunde, teknisk sjef, Rudskogen Motorsenter, 924 84 806,
e-post: [email protected] 
Internett: www.rudskogen.no 
Kort om Rudskogen Motorsenter
Rudskogen Motorsenter i Rakkestad i Østfold/Viken ble av regjeringen Stoltenberg II i 2006 valgt til hovedanlegg for motorsport i Norge. Beliggenheten ble i sin tid bevisst valgt for å samle motorsportaktiviteten på Østlandet nettopp i dette området. Rudskogen Motorsenter består av landets mest utviklede asfaltbane for føreropplæring, racing og roadracing. Hovedanlegget for motorsport i Norge omfatter også en internasjonale gokartbane og et offroadanlegg for motocross og enduro. Rudskogen Motorsenter åpnet i 1990 og har i dag en hovedbane på 3.237meter. Anlegget er oppgradert i flere runder for å tilfredsstille behov for blant annet idretten og landets viktige blålys/utrykningsetater som er aktive brukere av anlegget. Det pågår videre en oppgradering av anlegget i 2022 og 2023 med en samlet investeringsramme på ca. 140 millioner kroner. Alle prosjekter på Rudskogen Motorsenter har skjedd gjennom et aktivt samarbeid med blant andre Norges Idrettsforbund, Rakkestad kommune og Østfold /Viken fylkeskommune. Lengde: 3.237 meter, 15-18 m bred, høydeforskjell: 43 m, antall svinger: 14, kjøreretning: Med klokken. Designer av den velrennomerte tyske arkitekten: Hermann Tilke.